Výzkum

Výzkum v oblasti metalurgické svařitelnosti ocelí požívaných v energetice a chemickém průmyslu, svařitelnost vysokouhlíkových ocelí, výpočetní programy v oblasti posuzování životnosti svarových spojů. Auditor, technický expert a posuzovatel pro posuzování systémů jakosti ve svařování.

Oblasti zájmu

 • Strojírenská technologie
 • Svařování

Výzkumné projekty

 • Renovace kolejnic navařováním automatem pod tavidlem bez předehřevu

  Projekt je zaměřen na renovace navařováním kolejnic v dopravních podnicích ČR a Českých drahách patentovanou technologií automatem pod tavidlem bez předehřevu.

  Materiály kolejnic se vyznačují vysokým obsahem uhlíku, který způsobuje při svařování a navařovaní kolejnic vznik nepřípustné zákalné martenzitické struktury. Zamezení vzniku martenzitu se řeší předehřevem daného místa na teplotu 350°C, což je značně finančně nákladný proces. Uváděná nová technologie navařování nepoužívá předehřev a zajišťuje vyhovující výslednou strukturu svarového kovu i základního materiálu. Podrobné informace o problematice navařování vysokouhlíkových materiálů najdete v publikacích nebo na ivo.hlavaty@vsb.cz

 • Navařování bočního vyjetí kolejnic zařízením firmy JINPO PLUS a.s.

  Technologie navařování bočního vyjetí kolejnic navazuje na PROJEKT 1 praktickou aplikací zhotovením zařízení PS-01 pro navařování bočního vyjetí kolejnic.

  To to zařízení provádí boční návar vyjeté kolejnice v oblouku zejména u dopravních podniků s přesností návaru 0+1mm bez předehřevu nízkouhlíkovým přídavným materiálem automatem pod tavidlem viz. obrázek.

 • Navařování exponovaných míst kolejového svršku zařízením firmy JINPO PLUS a.s.

  Technologie navařování exponovaných míst navazuje na PROJEKT 1 v teoretické oblasti, jejíž praktickou aplikací je zhotovení zařízení PS-02 pro navařování zejména komponent kolejnicového křížení.

  Toto zařízení se liší od zařízení PS-01 v systému řízení, který zajišťuje průmyslový počítač s dotykovým displejem s možností zadání trajektorie v rovinách 2D (resp. 3D). Tímto způsobem je možné navařovat různé tvary vyjetí exponovaných míst kolejnic technologií automatem pod tavidlem bez předehřevu.

 • Svařitelnost kolejnic s vyšší tvrdostí legovanými Cr, Mo, V

  Projekt se komplexně zabývá svařitelností kolejnic o různém chemické složení základního materiálu.

  Důraz je kladen na kolejnice vyráběné z nízkolegovaných bainitických materiálů za účelem zvýšení jejich užitných vlastností. Svařitelnost kolejnicových materiálů je součástí komplexního projektu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. FA-E3/038 ve spolupráci VŠB – Technická univerzita Ostrava a Třineckých železáren a.s.